Skip to main content

Phát triển con người để giảm nghèo bền vững

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giảm nghèo bền vững, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc tuyên truyền các chính sách nhằm phát triển bộ mặt nông thôn là tiền đề phát triển kinh tế xã hội, đưa chất lượng nguồn nhân lực trở thành mũi nhọn để giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân.
Hiện nay, tỉ lệ lao động qua đào tạo tại Yên Thế có xu hướng tăng, đạt 38% năm 2014, chất lượng nguồn nhân lực cũng được nâng lên, góp phần tạo thêm việc làm mới, nâng cao năng suất, chất lượng lao động. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trong huyện cũng được huyện quan tâm chỉ đạo, từng bước đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý điều hành nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Ngoài ra huyện còn chỉ đạo tiến hành khảo sát, điều tra nhu cầu đào tạo, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, vị trí làm việc của cán bộ, công chức cấp xã hợp lý để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. Cùng với chiến lược phát triển con người, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật cũng được huyện đặc biệt chú trọng. Nhiều dự án về giao thông, thủy lợi, điện - đường - trường - trạm, cụm công nghiệp, trụ sở làm việc của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã được đầu tư xây dựng góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn mới theo hướng hoàn thiện và hiện đại. Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho lao động nông thôn cũng được triển khai đồng bộ và gặt hái được nhiều thành quả, tỷ lệ lao động có chuyên môn kĩ thuật tăng lên rõ rệt. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn huyện đã chủ động liên kết triển khai mở các lớp đào tạo nghề về chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản, may công nghiệp cho lao động nông thôn. Sau đào tạo, người lao động cơ bản biết áp dụng kiến thức đã học vào thực tế lao động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm tại chỗ, nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập và đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.
Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các biện pháp chỉ đạo quyết liệt cùng các chính sách hỗ trợ, đầu tư trực tiếp cho các hộ nghèo nên công tác xóa đói giảm nghèo của huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 12,5%, giảm 11,43% so với đầu nhiệm kỳ, đây là cơ sở để nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, tạo tiền đề để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2015 huyện Yên Thế tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giảm nghèo bền vững, đặc biệt tại các xã còn nhiều khó khăn./.
 
                                                                        Quang Huy