thong tac ve sinhhut be phothút bể phốt
Get Adobe Flash player
Trang chủ

Cơ cấu tổ chức Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn

Bản để inBản để inGửi bài này qua EmailGửi bài này qua Email

 

I Xã Xuân Lương
   

1. Đ/c Ninh Quảng Nghiệp

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830053  - 0985415946

Email: nghiepnq_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Ngô Quang Độ

Chức vụ: Thường trực ĐU, Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 02403830110  - 0987930261

Email: donq_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Nông Cao Thượng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830110 - 0986917915

Email: thuongnc_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

4. Đ/c Vũ Đức Thuận

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830110 - 0979 956596

Email: thuanvd_yenthe@bacgiang.gov.vn

II Xã Canh Nậu
   

1. Đ/c Nguyễn Văn Thể

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ

Điện thoại: 02403830453 - 0977 770 107

Email: thenv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c  Sầm Bá Tàn

Chức vụ: Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830114 - 0985168834

Email: tansb_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Nông Văn Nhị

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830114 - 0978.690.114

Email: nhinv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

4. Đ/c Nguyễn Duy Thạch

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực

Điện thoại: 02403830114  -0972310532

Email: thachnd_yenthe@bacgiang.gov.vn

III Xã Đồng Tiến
   

1. Đ/c Trần Đức Thuỷ

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

Điện thoại:  02403531673 – 0946500532

Email: thuytd_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Nguyễn Văn Mão

Chức vụ: Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND          

Điện thoại: 02403830184 - 0973656145

Email: maonv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Nguyễn Thị Quy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830184 - 0977025569

Email: quynt_yenthe@bacgiang.gov.vn

IV Xã Đồng Vương
   

1. Đ/c Vi Văn Minh

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 02403830388 - 0979830548

Email: minhvv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Đỗ Phan Xuân

Chức vụ: Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 02403830388 - 0986943827

Email: xuandp_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Nguyễn Văn Đảng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 02403830098 - 0972121854

Email: dangnv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

4. Đ/c Phan Văn Hoằng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830098 -0986107429

Email: hoangpv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

5. Đ/c 

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830090  - 

Email: @bacgiang.gov.vn

V

XÃ TAM TIẾN 

   

1. Đ/c Đặng Chí Nguyện

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã

Điện thoại:  02403831780-0986914673

Email: nguyendc_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Nguyễn Duy Lâm

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Điện thoại:02403830090 -0983830665

Email: lamnd_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Đàm Công Hoan

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 02403830090 - 0966324996

Email:hoandc_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

4. Đ/c Doãn Mạnh Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 02403830090  - 0983288618

Email: sondm_yenthe@bacgiang.gov.vn

VI        Xà TAM HIỆP    
   

1. Đ/c Đoàn Đức Vinh

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 02403876106 - 0915535359

Email: vinhdd_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Hoàng Ngọc Khánh

Chức vụ: Chủ tịch UBND        

Điện thoại:  02403876106 - 0945733886

Email: khanhhn_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Nguyễn Văn Minh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 02406556696 – 0985365290

Email: minhnv_yenthe@bacgiang.gov.vn

VII   XÃ TÂN HIỆP      
   

1. Đ/c Thân Văn Quyết

Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND     

Điện thoại:  02403876391- 0984219711

Email: quyettv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2.  Đ/c Hoàng Văn Phi

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND   

Điện thoại:  02403876391- 0988711114

Email: phihv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c 

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại:  02403876391 - 

Email: @bacgiang.gov.vn

   

4. Đ/c 

Chủ tịch:     

Điện thoại: 02403577557 

Email: @bacgiang.gov.vn

VIII    XÃ AN THƯỢNG 
   

1. Đ/c Trần Hồng Tuấn

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND 

Điện thoại: 02403577722 - 0977770179

Email: tuanth_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Bùi Xuân Cung

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch UBND xã  

Điện thoại: 02403876362 - 0982793207

Email: cungbx_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403876362

Email: thanhnt_yenthe@bacgiang.gov.vn

IX  XÃ TIẾN THẮNG   
   

1. Đ/c Phùng Thế Văn

Chức vụ: Bí thư  Đảng uỷ     

Điện thoại: 02403577721- 0982876347

Email: vanpt_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Nguyễn Văn Lưu

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

Điện thoại: 02403876064 - 0984978032

Email: luunv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Lê Đức Hải

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND   

Điện thoại: 02403876064 - 0982876347

Email: haild_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

4. Trần Trung Hiếu

Chức vụ: Chủ tịch HĐND, Thường trực Đảng uỷ 

Điện thoại: 02403577721 – 01629616693

Email: hieutt_yenthe@bacgiang.gov.vn

X XÃ PHỒN XƯƠNG      
   

1. Đ/c Lý Xuân Thịnh

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ 

Điện thoại: 02403577725 - 0988882718

 

   

2. Đ/c Lê Đức Phòng

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403509299

Email: phongld_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Nguyễn Văn Thế

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịchHĐND 

Điện thoại: 02403876354 - 0983876992

Email: thenv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Nguyễn Đức Hải

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 02403876354 -0983876855  

Email: haidv_yenthe@bacgiang.gov.vn

XI  THỊ TRẤN CẦU GỒ   
   

1. Đ/c Dương Ngọc Minh

Chức vụ:  Bí thư Đảng uỷ  

Điện thoại: 02403577726 - 0915802469

Email: minhdn_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Nguyễn Thị Mai

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403509368 -  01275910396

Email: maint_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Nguyễn Văn Soạn

Chức vụ: PBT TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

Điện thoại: 0983.980.467

Email: soannv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

4. Đ/c  Hoàng Văn Thắng

Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND 

Điện thoại: 0915522336

Email: thanghv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

5. Đ/c Tô Xuân Hảo

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND    

Điện thoại: 02403876293 - 0984214423

Email: haotx_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

6. Đ/c  Nguyễn Văn Bảo

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND   

Điện thoại: 02403876293  -0943898236

Email: baonv_yenthe@bacgiang.gov.vn

XII  XÃ ĐỒNG LẠC
   

1. Đ/c Lăng Thế Nghị

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND   

Điện thoại: 02403832 620 - 0986460838

Email: nghilt_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Lê Huy Tưởng

Chức vụ:  Phó Bí thư, Chủ tich UBND  

Điện thoại: 02403876308 - 0913107045

Email:tuonglh_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Trịnh Đức Luận

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND  

Điện thoại: 02403876308   

Email: luantd_yenthe@bacgiang.gov.vn

XIII   XÃ TÂN SỎI   
   

1.  Đ/c 

Chức vụ:  Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND 

Điện thoại: 02403530142 - 01689342868

Email: @bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Nguyễn Quang Chiến

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403877702 - 0916061407

Email: chiennq_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Nguyễn Văn Đức

Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND  

Điện thoại: 02403877702 - 02403509210

Email: ducnv_yenthe@bacgiang.gov.vn

XIV XÃ BỐ HẠ    
   

1. Đ/c Trịnh Tiến Sửu

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 02403677121 - 0983677019

Email:suutt_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Vũ Văn Phong

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND     

Điện thoại: 02403877429  - 0984918470

Email: phongvv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Trịnh Tiến Vỹ

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND   

Điện thoại: 02403877429 - 0945734415 

Email: vytt_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

4. Đ/c Nguyễn Đoàn Khởi

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND   

Điện thoại: 02403877429 - 0978187373 

Email: khoind_yenthe@bacgiang.gov.vn

XV THỊ TRẤN BỐ HẠ 
   

1. Đ/c Đặng Việt Hùng

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ

Điện thoại: 02403677233-0978 566 061

Email: hungdv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Nguyễn Văn Mạnh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

Điện thoại: 02403877383-0978641318

Email: manhnv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Nguyễn Văn Cộng

Chức vụ: Chủ tịch HĐND    

Điện thoại: 02403877383 - 0915699517

Email: congnv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

4. Đ/c Ngô Bá Tước

Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND  

Điện thoại:  02403877383 - 0915538818

Email: tuocnb_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

5. Đ/c Tăng Thị Ngoạn

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 02403 877 383

Email: ngoantt_yenthe@bacgiang.gov.vn

XVI   XÃ ĐÔNG SƠN     
   

1. Đ/c Nguyễn Tiến Hà

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy 

Điện thoại:  02403530906 - 02403 509 839

Email: hant_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2.  Đ/c Đặng Quý Hưng

Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch UBND

Điện thoại:  02403877439 -0985174354 

Email: hungdq_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3.  Đ/c Nguyễn Phúc Nguyên

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND  

Điện thoại: 2403877439 - 0983290247

Email: nguyennp_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

4. Đ/c Ngô Quang Sản

Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403877439 - 0973615139

Email: sannq_yenthe@bacgiang.gov.vn

XVII     XÃ HƯƠNG VĨ   
   

1. Đ/c Hoàng Văn Hữu

Chức vụ:  Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 02403530545 - 0989846636

Email: huuhv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Nguyễn Ngọc Trìu

Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

Điện thoại:  02403530545 -  0985901996

Email: triunn_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c  Nguyễn Xuân Thuỷ

Chức vụ:  Phó Chủ tịch  UBND    

Điện thoại: 02403877422 -  0982113712

Emai: thuynx_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

4. Đ/c Lã Duy Khoa

Chức vụ:  Phó Chủ tịch  UBND

Điện thoại:  02403877422  - 01699782865

Email: khoald_yenthe@bacgiang.gov.vn

XVIII   XÃ ĐỒNG HƯU  
   

1. Đ/c Liểu Văn Luyến

Chức vụ:  Bí thư Đảng uỷ , Chủ tịch HĐND 

Điện thoại: 02403531194 - 0984104644

Email: luyenlv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Nguyễn Văn Tuyên

Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND  

Điện thoại: 02403877401 - 0973906199

Email: tuyennv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Đàm Văn Thoi

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND  

Điện thoại: 02403877401 - 01687505689

Email: thoidv_yenthe@bacgiang.gov.vn

XIX    XÃ ĐỒNG KỲ     
   

1. Đ/c Phạm Duy Kiểm

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ

Điện thoại: 02403531- 

Email: hanm_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Lăng Quốc Long

Chức vụ:  Phó Bí thư, Chủ tịch UBND   

Điện thoại: 02403877433 - 0974638503

Email: longlq_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Nguyễn Hữu Khải

Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND  

Điện thoại: 02403877433 - 01682707731

Email: khainh_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

4. Đ/c Bùi Văn Sáu

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 02403877433-01669495893

XX  XÃ HỒNG KỲ         
   

1. Đ/c Dương Đoàn Thanh

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ    

Điện thoại: 0240 3 609 316 - 02403 509 988

Email: thanhdd_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Nguyễn Văn Tuyển

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch UBND  

Điện thoại: 02403876120 - 0915507365

Email: tuyennv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Long Mạnh Thắng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND  

Điện thoại: 02403876120 - 01674834123

Email: thanglm_yenthe@bacgiang.gov.vn

XXI   XÃ ĐỒNG TÂM       
   

1.  Đ/c Dương Văn Thế

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ    

Điện thoại: 02403577729 -0972121937

Email: thedv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Vũ Trọng Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND     

Điện thoại: 02403876081 -0987530900

Email: dungvt_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Nguyễn Văn Thành

Chức vụ: Phó Chủ tịch  UBND     

Điện thoại: 02403876081 - 0986 917 105

Email: thanhnv_yenthe@bacgiang.gov.vn

              

         
    
 
                                     DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

 

TT

Tên

Đơn vị phụ trách

1     

Xuân Lương

Công an huyện

2     

Canh Nậu

Đài Truyền thanh- TH huyện

3     

Đồng Vương

Phòng Dân tộc

4     

Đồng Tiến

Thanh tra huyện

5     

Tam Tiến

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

6     

Tam Hiệp

Phòng LĐTBXH huyện

7     

Tân Hiệp

Hội phụ nữ

8     

Tiến Thắng

Huyện đoàn

9     

An Thượng

Phòng Tư pháp

10            

Phồn Xương

Hội nông dân huyện

11            

TT Cầu Gồ

Phòng Tài chính - Kế hoạch

12            

Đồng Lạc

Phòng Nội vụ

13            

Tân Sỏi

Phòng GD-ĐT huyện

14            

Bố Hạ

Phòng Tài nguyên – Môi trường

15            

TT Bố Hạ

Ban chỉ huy Quân sự huyện

16            

Đông Sơn

VP HĐND&UBND huyện

17            

Hương Vỹ

Phòng VH-TT huyện

18            

Đồng Hưu

Liên đoàn lao động huyện

19            

Đồng Tâm

Hội cựu chiến binh huyện

20            

Hồng Kỳ

Phòng Y tế

21            

Đồng Kỳ

Phòng Nông nghiệp &PTNT


 

 

 

 

Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thống kê truy cập
  • Tổng:22401808
  • Trực tuyến:0
  • Trong tuần: 4581
  • Trong tháng: 3348273
  • Trong năm: 10330574