thông tắc cốnghut be phot
Get Adobe Flash player
Home

Cơ cấu tổ chức Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionGửi bài này qua EmailGửi bài này qua Email
I Xã Xuân Lương
   

1. Đ/c Triệu Minh Hoạt

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 02403830053  - 0973015848

Email: hoattm_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Ninh Quảng Nghiệp

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830110  - 0985415946

Email: nghiepnq_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Nông Cao Thượng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830110 - 0986917915

   

4. Đ/c Vũ Đức Thuận

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830110 - 0979 956596

II Xã Canh Nậu
   

1. Đ/c Sầm Văn Viện

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 02403830453 - 0986714682

Email: viensv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Chu Văn Phặt

Chức vụ: Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830114 - 0982419870

Email: phatcv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Sầm Bá Tàn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830114 -0985168834

   

4. Đ/c Nguyễn Duy Thạch

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830114  -0972310532

III Xã Đồng Tiến
   

1. Đ/c Trần Đức Thuỷ

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

Điện thoại:  02403531673 – 0946500532

Email: thuytd_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Nguyễn Văn Mão

Chức vụ: Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND          

Điện thoại: 02403830184 - 0973656145

Email: maonv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Nguyễn Thị Quy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830184 - 0977025569

IV Xã Đồng Vương
   

1. Đ/c Đỗ Phan Xuân

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

Điện thoại: 02403830388 - 0986943827

Email: xuandp_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

2. Đ/c Long Văn Tú

Chức vụ: Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 02403830388 - 0979830548

Email: tulv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

3. Đ/c Vi Văn Minh

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830098 - 0979830548

Email: minhvv_yenthe@bacgiang.gov.vn

   

4. Đ/c Phan Văn Hoằng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830098 -0986107429

   

5. Đ/c Doãn Mạnh Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830090  - 0983288618

   

6. Đ/c Lư Thị Hồi

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 02403830090 - 0977357864

     
     
     
     
     
     
     
     
     

    XÃ TAM TIẾN           

   1. Đặng Chí Nguyện, BTĐảng uỷ, CTHĐND             ĐT: 02403831780-0986914673
   2. Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư, CTUBND               ĐT: 02403830090 -0983830665
   3. Doãn Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch  UBND                 ĐT: 02403830090  - 0983288618
   4. Lư Thị Hồi,  Phó Chủ tịch UBND                            ĐT: 02403830090 - 0977357864
   5.  Vũ Văn Kháng, Thường trực Đảng uỷ                    ĐT: 2403831104 - 0976831028
   6. Hoàng T. Mai Anh, Phó Chủ tịch HĐND                 ĐT: 02403830090 - 0983047991   
     Xà TAM HIỆP           
   1.Chu Thượng Thế, B.thư Đảng uỷ                            ĐT: 02403832 244 - 0984918116
   2. Đoàn Đức Vinh, Chủ tịch UBND                             ĐT: 02403876106 - 0915535359
   3. Hoàng Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND            ĐT: 02403876106 - 0945733886
   4. Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Bí thư -CTHĐND           ĐT: 02406556696 – 0982876740
   5. Nguyễn Văn Lý, Phó Chủ tịch HĐND                     ĐT: 02403876106   
  XÃ TÂN HIỆP           
   1. Lưu Văn Thắng, Bí thư Đảng uỷ                          ĐT: 02403876391  - 0983876278
   2. Phạm Văn Thiện, Phó Bí thư, CTUBND            ĐT:  02403876391- 0978591609
   3. Hoàng Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND                 ĐT: 02403876391 - 0988711114
    4. Thân Văn Quyết, CT HĐND, TTĐảng ủy           ĐT: 02403577557 – 0984219711
   5. Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch HĐND       ĐT:  02403876391 -01683555088  
   XÃ AN THƯỢNG     
       
    1. Bùi Xuân Cung, HUV-BTĐảng uỷ,CTHĐND       ĐT: 02403577722 - 982793207
    2. Trần Hồng Tuấn, Phó B.thư, CT UBND              ĐT: 02403876362 - 0977770179
    3. Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND            ĐT: 02403876362
    4. Trần Văn Trung, Thường trực Đảng uỷ              ĐT:  02403577 722 – 0978271127
    5. Hoàng Thị Thảo, Phó Chủ tịch HĐND               ĐT:  02403876362 – 0973847966
  XÃ TIẾN THẮNG           
    1. Phùng Thế Văn, BT Đảng uỷ                              ĐT: 02403577721- 0982876347
    2.  Nguyễn Văn Lưu, Phó Bí thư, CTUBND          ĐT: 02403876064 - 0984978032
    3. Lê Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND                       ĐT: 02403876064 - 0982876347
    4. Trần Trung Hiếu, CTHĐND, TTĐảng uỷ           ĐT: 02403577721 – 01629616693
    5. Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch HĐND           ĐT: 02403876064   
  XÃ PHỒN XƯƠNG           
   1. Lý Xuân Thịnh, B.thư Đảng uỷ - CTUBND        ĐT: 02403577725 - 0988882718
   2.  Nguyễn Văn Thế, Phó Bí thư, CTHĐND          ĐT: 02403876354 - 0983876992
   3.  Lê Đức Phòng, Thường trực Đảng uỷ             ĐT: 02403832991- 0983876169
   4. Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND             ĐT: 02403876354 -0983876855  
 THỊ TRẤN CẦU GỒ           
  1. Đặng Việt Hà, HUV- BTĐảng uỷ                        ĐT: 02403577726 - 0912263158
  2. 
Nguyễn Thị Mai, P.Bí thư - CTUBND                ĐT: 0240387293 -  01275910396
  3. Tô Xuân Hảo, Phó Chủ tịch UBND                   ĐT: 02403876293 - 0984214423
  4. 
Nguyễn Văn Soạn, CT HĐND, TTĐảng uỷ      ĐT: 02403577726 -0983980467
  5. Nguyễn Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND             ĐT: 02403876293  -0982876502
  6. Hoàng Văn Thắng, Phó chủ tịch HĐND           ĐT: 02403876293  
  XÃ ĐỒNG LẠC           
   1. Lê Huy Tưởng, BTĐảng uỷ, CTHĐND            ĐT: 02403832 620 - 0913107045
   2. Lăng Thế Nghị, P.Bí thư, CTUBND                  ĐT: 02403876308 - 0986460838
   3. Trịnh Đức Luận, P.Chủ tịch UBND                   ĐT: 02403876308   
   4. Nguyễn Đình Quý, TT Đảng uỷ                          ĐT: 02403832620 - 0987696415
   5. Lý Văn Việt, Phó Chủ tịch HĐND                      ĐT: 0240387308  - 01697424610
  XÃ TÂN SỎI           
  1. Trần Xuân Tiến, HUV- BT Đảng uỷ, CTHĐND     ĐT: 02403530142 - 01689342868
   2. Nguyễn Quang Chiến, P.Bí thư,CTUBND           ĐT: 02403877702 - 0916061407
   3.  Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND              ĐT: 02403877702 - 02403509210
   4.  Nguyễn Văn Hải, Thường trực Đảng uỷ             ĐT: 02403530142 – 01236691687
   5  Nguyễn Thị Quyết, Phó Chủ tịch HĐND              ĐT:  02403877702   
 XÃ BỐ HẠ           
    1. Trịnh Tiến Sửu, B.thư Đảng uỷ-CTHĐND            ĐT: 02403677121 - 0983677019
   2. Vũ Văn Phong, P.Bí thư - C.Tịch UBND               ĐT: 02403877429  - 0984918470

   3. Trịnh Tiến Vỹ, Phó Chủ tịch UBND                       ĐT: 02403877429 - 0945734415 
   4. Trần Văn Hiệp, Thường trực Đảng uỷ                  ĐT: 02403677121 – 0974870524
   5. Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND           ĐT: 02403877429  - 0977118674
 THỊ TRẤN BỐ HẠ           
   1. Nguyễn Văn Đông, B.Thư Đảng uỷ, CTHĐND    ĐT: 02403677233-0915699458
   2. Nguyễn Văn Mạnh, P.Bí thư, CTUBND                 ĐT: 02403877383-0978641318
   3. Nguyễn Văn Cộng, P.Chủ tịch UBND                   ĐT: 02403877383 - 0915699517
   4. Ngô Bá Tước, P.Chủ tịch UBND                           ĐT: 02403877383 - 0915538818
   5. Tăng Thị Ngoạn, Thường trực Đảng uỷ              ĐT: 02406541698
   6. Lương Văn Xương, P.Chủ tịch HĐND                 ĐT: 02403877383 - 0902098189
  XÃ ĐÔNG SƠN           

   1. Đặng Quý Hưng, Bí thư ĐU,CTHĐND                  ĐT:  02403530906 - 0985174354 
   2.  Đỗ Văn Trung,  Phó Bí thư, CTUBND                  ĐT:  02403877439 -0984848415
   3. Lưu Văn Hào, Phó Bí thư,CTMTTQ                      ĐT: 02403530906- 0985159546
   4. Nguyễn Phúc Nguyên, Phó CTUBND                   ĐT: 02403877439 - 0983290247
   5. Ngô Quang Sản, Phó Chủ tịch UBND                  ĐT: 02403877439 - 0973615139
   6. Bùi Ngọc Thu, Phó Chủ tịch HĐND        
  XÃ HƯƠNG VĨ           
   1. Nguyễn Ngọc Trìu, B.Thư Đảng uỷ, CTHĐND    ĐT: 02403530545 - 0985901996
  2. Hoàng Văn Hữu,  P.Bí thư - Chủ tịch UBND        ĐT:  02403530545 - 0989846636
  3. Nguyễn Xuân Thuỷ,  Phó Chủ tịch  UBND           ĐT: 02403877422 -  0982113712
  4. Lã Duy Khoa,  Phó Chủ tịch  UBND                      ĐT:  02403877422  - 01699782865
  5. Dương Văn Bình, Thường trực Đảng uỷ              ĐT  02403530545 -  0983633121
  6. Nguyễn Quang Cử, Phó Chủ tịch HĐND             ĐT: 02403877422 -  0986062390
  XÃ ĐỒNG HƯU           
   1.  Liểu Văn Luyến,  BT Đảng uỷ - CT HĐND        ĐT: 02403531194 - 0984104644
   2. Nguyễn Văn Tuyên,  P.Bí thư, CT UBND           ĐT: 02403877401 - 0973906199
   3. Đàm Văn Thoi, Phó Chủ tịch UBND                  ĐT: 02403877401 - 01687505689
   4. Lương Xuân Thu, Thường trực Đảng ủy          ĐT: 02403531194 -01667329564
   4. Nguyễn Ngọc Dương, Phó CT HĐND               ĐT: 02403531194 - 0984656253
   XÃ ĐỒNG KỲ           
   1. Nguyễn Mạnh Hà, B.thư Đảng uỷ, CT HĐND     ĐT: 02403531387- 0989334199
   2. Lăng Quốc Long, P.Bí thư, CTUBND                   ĐT: 02403609596 - 0974638503
   3. Nguyễn Hữu Khải,  Phó Chủ tịch UBND             ĐT: 02403877433 - 01682707731
   4. Bùi Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND                        ĐT:02403877433 - 01669495893
   4. Phạm Duy Kiểm, Thường trực Đảng uỷ             ĐT: 02403531387 -  0912207956
   5. Nguyễn Thị Huế,  Phó Chủ tịch HĐND               ĐT: 02403 877433   
 XÃ HỒNG KỲ           
   1. Dương Văn Chính, Bí thư Đảng uỷ                      ĐT: 0240 3 609 316 - 0982832143
   2. Nguyễn Văn Tuyển, Phó Bí thư - CTUBND         ĐT: 02403876120 - 0915507365
   3. Long Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch UBND             ĐT: 02403876120 - 01674834123
   4. Nguyễn Văn Uyên, TT Đảng uỷ, CT HĐND         ĐT: 0240 609316 – 01683557189
   5. Lục Văn Bẩy,  Phó Chủ tịch HĐND                        ĐT: 02403876120   
  XÃ ĐỒNG TÂM           
  1. Phan Tùng Dương,  B.thư Đảng uỷ                        ĐT: 02403577729 -0975744373
  2. Dương Văn Thế, P.Bí thư - CT UBND                     ĐT: 02403876081 -0972121937
  3. Vũ Trọng Dũng, Phó Chủ tịch  UBND                     ĐT: 02403876081 - 0987530900
  4. Nguyễn Văn Thái, TTĐảng uỷ - CT HĐND             ĐT: 02403577729 – 0987167319
  5. Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND                  ĐT: 02403876081-0163183991 
 

                                                 ---------------------------------------------------

 

                      DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

 

 

TT

Tên

Đơn vị phụ trách

1     

Xuân Lương

Công an huyện

2     

Canh Nậu

Đài Truyền thanh- TH huyện

3     

Đồng Vương

Phòng Dân tộc

4     

Đồng Tiến

Thanh tra huyện

5     

Tam Tiến

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

6     

Tam Hiệp

Phòng LĐTBXH huyện

7     

Tân Hiệp

Hội phụ nữ

8     

Tiến Thắng

Huyện đoàn

9     

An Thượng

Phòng Tư pháp

10            

Phồn Xương

Hội nông dân huyện

11            

TT Cầu Gồ

Phòng Tài chính - Kế hoạch

12            

Đồng Lạc

Phòng Nội vụ

13            

Tân Sỏi

Phòng GD-ĐT huyện

14            

Bố Hạ

Phòng Tài nguyên – Môi trường

15            

TT Bố Hạ

Ban chỉ huy Quân sự huyện

16            

Đông Sơn

VP HĐND&UBND huyện

17            

Hương Vỹ

Phòng VH-TT huyện

18            

Đồng Hưu

Liên đoàn lao động huyện

19            

Đồng Tâm

Hội cựu chiến binh huyện

20            

Hồng Kỳ

Phòng Y tế

21            

Đồng Kỳ

Phòng Nông nghiệp &PTNT


 

 

Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thống kê truy cập
  • Total: 14266932
  • Visitor Online: 1
  • This week: 46573
  • This month: 46573
  • This year: 2195698