Skip to main content

Yên Thế tổng kết 10 năm hoạt động ngân hàng chính sách xã hội

Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX về chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Nghị quyết số 23 - NQ/TW hội nghị lần thứ VII  BCHTW Đảng về phát huy sức mạnh toàn dân tộc; phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Xoá đói giảm nghèo và thực hiện công bằng xã hội luôn là nhiệm vụ và là mục tiêu cơ bản của Đảng và Nhà nước, thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN. Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập và đi vào hoạt động từ 01/01/2003, đây là một mốc son đánh dấu sự ra đời của một tổ chức tín dụng nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Sau hơn 10 năm hoạt động, trong điều kiện ban đầu hoạt động còn nhiều thiếu thốn, việc triển khai cùng một lúc với nhiều đối tượng khác nhau tập trung chủ yếu ở các xã có điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn thì điều kiện đi lại cũng như số lượng đội ngũ còn thiếu là những thách thức không nhỏ đối với ngân hàng CSXH huyện. Tuy nhiên, là một ngân hàng mà tên gọi đã toát lên tính chất rất đặc thù, đó là “chính sách xã hội” hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện nên trong 10 năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Tổng nguồn vốn năm 2003 là 27.225 triệu đồng thì đến năm 2012 đã lên đến trên 245 tỷ đồng, doanh số cho vay gần 360 tỷ đồng cho trên 35.763 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.
Về chương trình tín dụng: Ban đầu thực hiện 02 chương trình thì đến nay đã thực hiện 09 chương trình (như cho vay: Hộ nghèo, cho vay xuất khẩu lao động, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường và nông thôn, cho vay giải quyết việc làm, cho vay thương nhân vùng khó khăn, cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, cho vay hộ nghèo về nhà ở, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn) tạo việc làm mới cho trên 19 ngàn lao động tại địa phương; được các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đồng tình ủng hộ.
Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố và nâng lên, duy trì 21/21 điểm giao dịch tại địa bàn các xã, thị trấn; tỷ lệ nợ quá hạn giảm. Hoạt động của Ban đại diện và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.
Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH đã thực hiện thành công phương thức quản lý vốn tín dụng phù hợp đó là: Uỷ thác từng phần cho các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện bình xét công khai, dân chủ tại các tổ tiết kiệm và vay vốn; giải ngân trực tiếp cho các hộ vay vốn tại các điểm giao dịch ở xã, thị trấn. Phương thức này đã phát huy tác dụng tích cực, không chỉ giao vốn đến tận tay người được thụ hưởng thuận lợi, nhanh chóng, chi phí thấp mà còn thực hiện công khai, dân chủ, xã hội hoá các hoạt động của ngân hàng CSXH.
Bằng thực tiễn hoạt động, hiệu quả, kết tinh từ ý chí nỗ lực vượt khó, tinh thần trách nhiệm tâm huyết với sự nghiệp xoá đói, giảm nghèo của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở; đặc biệt là sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể cán bộ ngân hàng những năm qua; chúng ta hết sức tự hào và khẳng định hoạt động của Ngân hàng CSXH thực sự là một công cụ tài chính của Nhà nước, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, an sinh xã hội và có những đóng góp không nhỏ vào thành công của nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.
Bước vào năm 2013, được dự báo là năm tiếp tục gặp không ít những khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và khủng hoảng nợ công kéo dài ở khu vực Châu Âu nên kinh tế thế giới diễn biến không thuận. Tăng trưởng của hầu hết các nền kinh tế phát triển và đang phát triển đạt mức thấp. Thị trường việc làm có thể bị thu hẹp, thất nghiệp sẽ gia tăng. Những vấn đề bất ổn tồn tại nhiều năm qua trong nội tại nền kinh tế ở trong nước chưa được giải quyết triệt để, thiên tai dịch bệnh liên tiếp xảy ra, cùng với bối cảnh bất lợi của tình hình thế giới đã ảnh hưởng mạnh đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội nói chung, chăm lo người nghèo và các đối tượng chính sách nói riêng sẽ là việc làm thường xuyên trong nhiều năm tới.
Với những kết quả đã làm được trong 10 năm qua của ngân hàng CSXH huyện là rất đáng trân trọng và tự hào. Trong thời gian tới Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban đại diện NH CSXH huyện chỉ đạo:
1. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH chủ động, phối hợp với các cơ quan tuyên truyền tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về chỉ thị, nghị quyết của Đảng về các chương trình cho vay của NHCSXH đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các Tổ tiết kiệm và vay vốn và quá trình sử dụng vốn của các hộ vay. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ngành ngân hàng. Qua đó, góp phần giải quyết khó khăn cho hộ nghèo, tạo thêm nhiều việc làm mới, xây dựng phát triển kinh tế; cũng như góp phần ổn định chính trị ở địa phương.
2. Ban đại diện NHCSXH huyện tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, chỉ đạo một cách chặt chẽ và đồng bộ. Duy trì và tăng trưởng nguồn vốn. Đồng thời tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đảm bảo nguồn Ngân sách huyện hỗ trợ hàng năm để chương trình xóa đói giảm nghèo nói chung và các chính sách tín dụng nói riêng trên địa bàn huyện được đầy đủ, kịp thời. Góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững nguồn nhân lực của huyện. Phải thường xuyên kiện toàn BĐD huyện và Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo các xã, thị trấn.
3. Cấp ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần tích cực, tuyên truyền các nội dung chương trình tín dụng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối kết hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH trong công tác bình xét đối tượng; trong kiểm tra, giám sát. Đồng thời có biện pháp tháo gỡ, xử lý đối với các trường hợp nợ quá hạn, nợ xấu…
4. Ban XĐGN các xã, thị trấn khi triển khai các chương trình tín dụng phải kiểm tra rà soát chính xác các đối tượng để tránh sai sót dù là rất nhỏ; bên cạnh đó phải công khai hoá, dân chủ hoá các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Cần sớm phát hiện và xử lý kịp thời những hiện tượng tiêu cực, những biểu hiện trái quy định... tạo niềm tin cho nhân dân./.

 


                                                                                    Đình Tùng