Get Adobe Flash player
Trang chủ

Kết quả công tác của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2012

Bản để inBản để inGửi bài này qua EmailGửi bài này qua Email

Sáu tháng đầu năm 2012, hoạt động của HĐND huyện đảm bảo thực hiện đúng Luật, Quy chế và chương trình đã được thông qua, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương.
 Về hoạt động kỳ họp, HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ ba, trong 2 ngày 16 và 17/12/2012, kỳ họp thường niên  theo luật định, đại biểu HĐND huyện có mặt 33/40 đại biểu = 82,5% (07 đại biểu vắng có lý do). Kỳ họp đã xem xét thông qua 35 văn bản (23 báo cáo, 02 thông báo, 10 tờ trình) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011; phương hướng và giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2012 của Thường trực HĐND, UBND, TAND, Viện Kiểm sát nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQ, các ban HĐND huyện trình kỳ họp.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo và các ý kiến đóng góp của các đại biểu HĐND huyện và các đại biểu dự kỳ họp, kỳ họp đã thông qua 12 nghị quyết: Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; về đề nghị phân bổ nguồn dự phòng, nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách tỉnh, nguồn kết dư năm 2010 và nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2011, nguồn vượt thu ngân sách; Điều chỉnh nguồn mục tiêu ngân sách tỉnh, nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2010, sự nghiệp kinh tế 2011; về việc thông qua danh mục dự án đầu tư có sử dụng quỹ đất, danh mục và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện, vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách tỉnh năm 2012; về Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020 huyện Yên Thế; về thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2011; Kế hoạch sử dụng đất 2012; về Phân loại đơn vị hành các xã, thị trấn năm 2011; về xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2011 – 2016; về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012; về Chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND huyện năm 2012; về thông qua Nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tốt vai trò điều hoà, phối hợp với các ngành hữu quan trong công tác chuẩn bị nội dung, triệu tập kỳ họp và tài liệu phục vụ cho kỳ họp đảm bảo đúng quy định. Công tác điều hành kỳ họp, hoạt động thảo luận, chất vấn, công tác thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới... góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng kỳ họp. Các nghị quyết của HĐND huyện được ban hành đúng thẩm quyền, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hoá được mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XX đề ra, sát với tình hình thực tế của huyện, được UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, các ngành chức năng cụ thể hoá và triển khai thực hiện nghiêm túc. Do vậy, 6 tháng đầu năm 2012, nền kinh tế huyện nhà đã bước qua giai đoạn khó khăn. Các tiềm năng, thế mạnh của huyện được khai thác, sử dụng có hiệu quả, cơ cấu trong các ngành kinh tế có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân tiếp tục được cải thiện và ngày càng nâng cao. Các lĩnh vực y tế, văn hoá, an sinh xã hội tiếp tục được duy trì, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả; đáp ứng được với yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội.  
Về công tác tiếp dân, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng lịch, phân công tiếp dân, đồng thời duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân theo quy định, 6 tháng đầu năm đã phối hợp với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, các ngành thuộc UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và Hội Nông dân huyện tham gia 11 phiên tại phòng tiếp dân của huyện, tiếp 143 lượt công dân; tại cơ quan Thường trực tiếp 03 lượt công dân, nhận 05 đơn (trong đó có 01 đơn nặc danh), những kiến nghị và đơn thư gửi về Thường trực HĐND được xem xét, xử lý, hướng dẫn hoặc chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Thường trực, các Ban HĐND huyện đã dự các buổi tiếp xúc cử tri theo đúng kế hoạch; dự kỳ họp HĐND xã, thị trấn; tham dự các Hội nghị của Tỉnh uỷ, UBND các ngành, các cấp; các cuộc hội thảo, hội nghị do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các Uỷ ban của Quốc hội, các sở, ngành của tỉnh tổ chức. Tại các hội nghị, hội thảo đã tham gia ý kiến một cách xác đáng, đúng vấn đề trọng tâm được các ngành, các cấp quan tâm tiếp thu.
Về công tác giám sát theo chuyên đề: Thực hiện nghị quyết của HĐND huyện, 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã triển khai 01 đợt, với 15 cuộc giám sát chuyên đề tại 15 trường học, giám sát qua xem xét báo cáo của 57 trường học trên địa bàn huyện về quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách; việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu của các trường học trên địa bàn huyện từ năm 2010 đến hết tháng 3 năm 2012 (kết quả giám sát có báo cáo riêng được gửi tới đại biểu dự kỳ họp). Ban KT-XH triển khai giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách đối với hộ nghèo trong lĩnh vực cho vay vốn giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo từ 01/01/2011 đến tháng 6/2012. Ban Pháp chế giám sát về công tác triển khai chỉ đạo thực hiện năm ATGT và công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn huyện. Ngày 20/2/2012 Thường trực HĐND huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng HĐND & UBND huyện trong công tác phục vụ hoạt động của HĐND huyện năm 2011, nhiệm vụ năm 2012; tổng kết chuyên mục "Hoạt động của cơ quan dân cử và diễn đàn cử tri" năm 2011, nhiệm vụ năm 2012. Tổ chức hội nghị giao ban quý I/2012 và Hội thảo chuyên đề về nâng cao chất lượng giám sát của HĐND huyện, xã.
Tuy nhiên, kết quả thực hiện chương trình hoạt động của HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm còn có một số vấn đề cần được quan tâm xem xét, đó là: Việc chỉ đạo, giúp đỡ hoạt động của HĐND cấp xã còn nhiều hạn chế, nhất là ở các xã vùng cao, HĐND xã thực hiện chương trình hoạt động chưa đầy đủ theo chức năng, nhiệm vụ của luật đã quy định, thiếu thông tin, thiếu cán bộ giúp việc nên hiệu quả hoạt động còn thấp. Một số kiến nghị của cử tri, của Thường trực, các ban HĐND, của một số ngành chưa được thực hiện nghiêm túc; công tác tham mưu chỉ đạo còn chậm, giải quyết chưa kịp thời; năng lực và vai trò hoạt động của một số đại biểu còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.
Về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2012, HĐND huyện thống nhất tập trung thực hiện tốt các hoạt động sau:
Một là: Thường trực HĐND, các ban, các tổ và đại biểu HĐND tiếp tục triển khai, phổ biến rộng rãi các Nghị quyết kỳ họp thứ ba, thứ tư tới các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Chuẩn bị đầy đủ nội dung và tổ chức tốt các kỳ họp diễn ra trong 6 tháng cuối năm 2012. Trọng tâm là xem xét đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN và các đề án, dự án giai đoạn 2011-2015 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX.
Hai là: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên. Tập trung thực hiện và hoàn thành kế hoạch giám sát chuyên đề theo chương trình đã đề ra; chú trọng giám sát những vấn đề bức xúc mà đại biểu HĐND và cử tri phản ánh về Thường trực, các ban, các đại biểu HĐND huyện. Đồng thời tập trung đôn đốc giải quyết kết luận, kiến nghị sau giám sát góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện năm 2012.
Ba là: Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phối hợp tổ chức và đảm bảo cho hoạt động tiếp dân, tiếp xúc  cử tri cho các đại biểu theo quy định của pháp luật.
Bốn là: Giữ mối liên hệ thường xuyên, đảm bảo sự lãnh đạo của Huyện uỷ đối với hoạt động của HĐND. Tăng cường phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, với Thường trực, các ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, với Thường trực Huyện uỷ, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ, các ban HĐND huyện; với Thường trực HĐND các xã, thị trấn trong hoạt động của HĐND các cấp.
Năm là:  Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xem xét, thẩm tra các báo cáo của UBND huyện và các ngành hữu quan trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp, đặc biệt là trong xây dựng các kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012 và trong xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, phân bổ ngân sách, quyết định danh mục và phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2013 trình kỳ họp cuối năm 2012 để HĐND huyện thảo luận quyết định./.

 
                                                                               Đức Việt

 

Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thống kê truy cập
  • Tổng:24396490
  • Trực tuyến:8
  • Trong tuần: 45347
  • Trong tháng: 5342955
  • Trong năm: 12325256